Historie školy

Budova naší školy má více jak stoletou historii. Byla postavena z potřeb města. V 19. století se v našem městě rozvíjel průmysl a bylo třeba nejen kvalitních dělníků, ale i technicky vyspělých vedoucích pracovníků a vysoce školených zástupců. Ve městě ale chyběla střední škola – reálka, po jejímž absolvování měli maturanti možnost studovat dále na vysoké škole – technice, aby mohli získat požadované a nutné znalosti. Vznik nové školy podpořili i představitelé obchodu a průmyslu ve městě. Všichni se zavázali, že do fondu školy přispějí určitou částkou.
Budovu postavilo město (180 000 zlatých) a spravovalo ji, zemský úřad se postaral o pomůcky a platy vyučujících. Stavělo se podle architekta Josefa Hudka z Vídně. Základní kámen byl položen na jaře roku 1896. Stavbu provedl místní stavitel Julius Randa a exteriérovou výzdobu zhotovil akademický sochař Alfred Dresler z Brna.

Slavnostní otevření se konalo 18. září 1897. Objekt tvoří mohutný dvoupatrový tubus hmoty, který vrcholí sedlovou střechou na krajích s valbou. Dominantou budovy je mohutný středový vikýř, ukončený vížkou. Dispozice školy je založena na dvouramenném schodišti, na které navazují dlouhé chodby. Nejozdobnějším prostorem je vstupní hala s robustním schodištěm a omítkou bohatě členěnou na rámy, rozdělenými vertikálně polopilíři s hlavicemi a korunní římsou se zubořezem.
Budova měla novorenesanční vzhled a její součástí byla školní botanická zahrada. Škola byla na svou dobu nadstandardně vybavena – vytápěna byla centrálním topením, měla zaveden plyn a elektrické osvětlení. Studovali na ní žáci nejen ze Svitavska.

V roce 1913 byla škola zestátněna a stala se městským majetkem. Po vzniku samostatné republiky zůstala škola reálkou se všeobecným vzděláním. Na škole učila řada významných profesorů, např. Mudrak, Stenzel, Netsch aj. V roce 1938 byla reálka změněna na osmileté gymnázium a během války se stala vyšší školou. V letech 1943-44 zde byl umístěn lazaret a žáci navštěvovali školu na náměstí. Po skončení 2. světové války se začalo s přeměnou na gymnázium.

Od 1. 9. 1953, kdy bylo vyhlášeno jednotné školství podle nového školského zákona, se budova stala základní školou (tehdy nazvanou 2. osmiletou střední školou). Prvním ředitelem základní školy byl Karel Musil a školu navštěvovalo 661 žáků, kteří byli rozděleni do 13 tříd. V následujících letech se počet žáků začal snižovat. Ve školním roce 1964/65 došlo k velké úpravě okolí školy – především parčíku před školou. Vznikl nový chodník a školní dvůr se přeměnil na školní hřiště.

Ve školním roce 1967/68 byla zahájena generální oprava školní budovy. Vyměněna byla všechna okna včetně vnitřních nátěrů, postavena nová kotelna, uhelna a komín pro ústřední topení, zavedeno nové plynové vedení, nová elektroinstalace, ústřední topení a došlo i na vnitřní úpravy. Ve školním roce 1971/72 se začíná opravovat ještě střecha školy. Ve školním roce 1975/76 se začalo s výstavbou školní jídelny, v roce 1977/78 byla zhotovena nová šedivá fasáda, podle které se škole přezdívalo „Myšárna“.
Počátkem roku 1980 byla slavnostně otevřena školní kuchyně a jídelna, o rok později bylo upraveno školní hřiště a renovován školní pozemek.
V letech 1984-86 byla provedena generální oprava vodoinstalace, na niž navázala v letech 1988-1990 generální oprava střechy. Ve školním roce 1992/93 byla zřízena počítačová učebna.

Od 1. 1. 1994 získala škola spolu se školní jídelnou právní subjektivitu.
Ve školním roce 1994/95 byla započata přestavba sklepů na školní dílnu a šatny, přičemž vznikly 4 nové místnosti se šatnami, nová učebna technických prací a prostorná chodba, kde by v budoucnu měly být samostatné a zamykatelné šatní skříňky pro žáky vyšších ročníků. Během této přestavby vzniklo i nové dvouramenné schodiště pro propojení šaten s prostorami školy. Místo původních šaten vznikla malá tělocvična s posilovacími stroji, nyní se stoly na stolní tenis.

Dne 30. 10. 1997 bylo slavnostně za účasti mnoha hostů otevřeno nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem, určené pro míčové hry všeho druhu, tenis i atletiku. V roce 2002 byla zahájena I. etapa opravy školní fasády (severní a východní strana).

V září 2003 byla budova školy zapsána mezi kulturní památky České republiky.

V roce 2011 došlo k rozsáhlé renovaci ústřední věžičky na střeše školy.

V roce 2016 došlo k dokončení jižní a západní stěny fasády, čímž byl dokončen celkový plášť školy.