Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště ZŠ TGM, SVITAVYŠkolní rok 2021/2022

Najdete nás: 3. podlaží  vlevo
telefonní číslo: 734516082

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce:

 PaedDr. Vlasta Holická Kosková

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • konzultační hodiny: pondělí   14.00 – 15.00 hodin

kontakt –  e-mail : vlasta.koskova@tgm-svitavy.cz

 

Školní metodik prevence: 

Bc. Vendula Kolísková

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismus apod.
 • organizace volnočasových aktivit pro žáky
 • konzultační hodiny: pondělí   13.30 – 14.30

kontakt – e-mail: vendula.koliskova@tgm-svitavy.cz

Školní speciální pedagog:  

Mgr. Marcela Slaninová

 • speciálně pedagogické poradenství ve škole 
 • speciálně – pedagogické diagnostické činnosti
 • speciálně – pedagogické vzdělávací činnosti
 • konzultace a poradenská činnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zákonné zástupce 
 • konzultační hodiny: pondělí   13.30 – 14.30 hodin

kontakt – e-mail: marcela.slaninova@tgm-svitavy.cz

Školní speciální pedagog:  

Bc. Radka Bočková

 • speciálně pedagogické poradenství ve škole 
 • speciálně – pedagogické diagnostické činnosti
 • speciálně – pedagogické vzdělávací činnosti
 • konzultace a poradenská činnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zákonné zástupce 
 • konzultační hodiny: pondělí   13.30 – 14.30 hodin

kontakt – e-mail: ivona.seda@tgm-svitavy.cz

 

Školní speciální pedagog:  

Mgr. Jaroslava Herbrichová

 • zajištění speciálně pedagogického poradenství ve škole
 • speciálně – pedagogické diagnostické činnosti
 • speciálně – pedagogické vzdělávací činnosti
 • konzultace a poradenská činnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zákonné zástupce
 • konzultační hodiny: pondělí 14:00 – 15:00
 • kontakt – e-mail: jaroslava.herbrichova@tgm-svitavy.cz

 

Schůzky s pracovníky školního poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.

Těšíme se na spolupráci! ☺

Statut školního poradenského pracoviště

Úvod

V posledních letech prochází naše společnost velkými změnami, které se odrážejí i ve školním a rodinném prostředí. Mění se tak potřeby uživatelů poradenských služeb poskytovaných ve školách. Vedle již tradičního poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu vzdělávací dráhy dochází i k posílení prevence sociálně patologických jevů a k vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy. V současné době je stále větší důraz kladen na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a také na podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí nebo vyrůstajících v odlišných životních podmínkách.

Proto ve školách začala vznikat školní poradenská pracoviště. Na ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka 27 vzniklo školní poradenské pracoviště 1. 9. 2016 s cílem poskytovat poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Podpora vzniku školních poradenských pracovišť vyplývá ze Školského zákona 561/2004. 

Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště
 • výchovný poradce PaedDr. Vlasta Kosková
Členové školního poradenského pracoviště
 • školní metodik prevence Bc. Vendula Brabcová
 • školní speciální pedagog Mgr. Ivona Šedá
 • školní speciální pedagog Mgr. Marcela Slaninová

Hlavní cíle

 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
 • zajištění péče o žáky s podpůrnými opatřeními a o žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními