O škole

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.
J. A. Komenský

Půdorys naší školy má tvar písmene F. Ve třech podlažích se kromě kmenových učeben nachází několik specializovaných a multifunkčních učeben. Konkrétně jde o jazykovou učebnu, učebnu fyziky, čítárnu, dílny, kuchyňku, učebnu výpočetní techniky, dvě oddělení školní družiny a tělocvičnu.

Budova školy je chodbou spojena s jídelnou, kterou má v současnosti v nájmu společnost GTH Catering.
Vedle školy se nachází víceúčelové hřiště, na kterém probíhají hodiny tělesné výchovy, pohybové hry, schází se zde družina, odpoledne všichni žáci školy, případně veřejnost. Hřiště má umělý povrch a je možné ho využít pro míčové hry všeho druhu, tenis i atletiku. Součástí hřiště je běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký i vysoký a vržiště koule.

Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje školu 316 dětí. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Dětem se věnuje 42 pedagogických pracovníků, z toho 12 asistentů pedagoga a 3 speciální pedagožky.

Současný ředitel Mgr. Jiří Sehnal, DiS. je jmenován na dobu určitou (6 let – do roku 2024). Svoji koncepci rozvoje školy shrnuje do následujících vět: „Škola bude rozvíjena směrem k otevřenosti. Plán rozvoje školy by se dal nazvat „Otevřená škola“. Cílem je základní škola se sebezkušenostním zaměřením. Chtěl bych rodičům nabídnout školské zařízení, které kromě kvalitní výuky nabízí osobní přístup k žákům, širokou paletu volnočasových aktivit a zmnožení dostupných informačních zdrojů. Tedy školské zařízení, které se podílí na výchově zdravé společnosti (myšleno jazykem medicíny i etiky).
Krátkodobé plány rozvoje jsou ředitelem školy zpracovávány vždy v lednu společně s vyhodnocením plánů z minulých let a jsou uloženy v sekci dokumenty.

V roce 2013 oslavila naše škola 60 let základního vzdělávání. U této příležitosti proběhlo několik zajímavých akcí cílených na současné a bývalé žáky i na současné a bývalé učitele. Jednou z aktivit bylo i zpracování „Zajímavostí z kronik“, které najdete zde

Školní vzdělávací program Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27

Školní vzdělávací program Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27 je základním dokumentem naší školy. V pravidelných intervalech je aktualizován. Tak, jak se vyvíjí společnost, tak i naše škola se snaží přizpůsobit výzvám současnosti. A vlastně víc. Hledíme do budoucnosti a v našem školním vzdělávacím programu akcentujeme oblasti rozvoje, které společně pojmenováváme jako takové, že budou pro naše žáky důležité v životě osobním i pracovním za pět i za dvacet let. Disponibilní hodiny (hodiny určené pro profilaci školy) „investujeme“ do nejpalčivějších témat. Jde o zvýšení standardu u anglického jazyka (na druhém stupni jsme vytvořili předmět Konverzace v Aj, výukové skupiny skládáme co nejmenší a Angličtinu máme od 1. třídy). Dále jde o podporu měkkých dovedností (od 1. do 7. třídy využíváme metodu instrumentálního obohacování pro přímou práci se žáky) a v neposlední řadě též posílení hlavních a všeobecně vzdělávacích předmětů napříč všemi ročníky.

Tištěné verze ŠVP jsou k zapůjčení ve sborovně a ředitelně školy, V elektronické podobě je najdete v záložce Dokumenty, kam se můžete prokliknout zde.