Projekty

Projekty

Celoškolní

 

Dětský den na 1. stupni – v měsíci červnu si připraví žáci 9. ročníku pro prvostupňáčky sérii her a aktivit, kterými jim zpříjemní první červnový den. Projekt se plánuje rozšířit na komplexní pomoc a spoluúčast deváťáků při práci s nejmladšími návštěvníky naší školy.

Dětský den na 2. stupni – svůj svátek mohou děti oslavit sportem. Ve vybraném sportu, zpravidla floorbal nebo volejbal, proběhne na hale Na Střelnici turnaj. Turnaj probíhá v kategoriích dívky a chlapci. Zvláštní cenu – dort – vyhrává třída, která svým povzbuzováním a fanděním je natolik skvělá, že zvítězí v soutěži fanoušků.

Adventní čas – v období Adventu je mnoho příležitostí pro rukodělné dílny, kde se děti mohou mnohému naučit, mnohé ochutnat a v mnohém se naladit na čas vánočních koled a zimních svátků.

Předvelikonoční zážitkové dopoledne – Vždy ve středu před velikonočními prázdninami se zcela změní rytmus naší školy. Přestanou platit rozvrhy a obsazení tříd a žáci si sami zvolí jednu z několika nabízených aktivit, které se chtějí zúčastnit. Skrytou myšlenkou je, aby pedagogové vytvořili dílnu či aktivitu z toho, co mají rádi, a nabídli ji těm, které osloví. Každý rok je jiné téma, a tak si děti mohou volit, jak a s kým stráví předvelikonoční Škaredou středu.

Z grantů města a kraje

 

Čítárna – V rámci tohoto projektu získala naše škola místo k setkávání, které je hojně využívané obzvláště o přestávkách. V čítárně je možné zapůjčit si knihy, besedovat s kamarády a potkávat se napříč třídami a ročníky, což má pozitivní efekt v prevenci kriminality sociálně patologických jevů.

Adventní čas – Projekt, který na škole děláme, vykvetl v barevnou sobotní akci. Ta v sobě sdružuje spousty zajímavých dílen a aktivit, jež jsou otevřeny žákům školy, jejich kamarádům i rodičům, ale také zájemcům o poznání ducha školy či bývalým žákům. Součástí projektu je i celoškolní vánoční zpívání, na kterém se podílejí všechny třídy a každoročně má neopakovatelnou atmosféru.

Podpora prevence kriminality – Projekt umožňuje rozšířit spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí v tématech, které jsou rozvrženy do celého devítiletého studia.

Školní dvůr – Prostor školního dvora byl vybudován díky spolufinancování společnosti ČEZ. Školní dvůr je místem aktivního trávení velké přestávky. Obsahuje několikero laviček, stolů, velkých květináčů s bylinkovou zahradou a dva stoly na stolní tenis.

Podpora osobnostního rozvoje a individuální práce u žáků 1. stupně dlouhodobě selhávajících ve výuce – jde o projekt podporovaný v roce 2015 Pardubickým krajem. Cílem pravidelných setkávání specializovaného pracovníka s vytipovanými žáky 1. stupně je:

 • aktivity cílené na rozvoj koncentrace a paměti
 • odpora rozvoje řečových funkcí, logického myšlení a prostorového vnímání
 • realizace aktivit a her na podporu SPUCH
 • práce s jedincem zaměřená na korekci jeho individuálních vzdělávacích obtížích
 • podpora osobnostního rozvoje a rozvoje tzv. měkkých dovedností

Hrazené z EU

Jazyková dílna a učebna přírodních věd

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004054

Cílem projektu je vytvoření odborných učeben na Základní škole Svitavy, T.G. Masaryka 27 zaměřených na rozvoj výuky přírodních věd a cizích jazyků za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy a komunikace v cizím jazyce. Součástí projektu je i vybudování školního pracoviště, zajištění bezbariérovosti, zřízení konektivity a úpravy zeleně.

Výsledkem projektu budou nové odborné učebny pro výuku přírodovědných a jazykových předmětů, které nabídnou žákům kvalitní a moderní výuku přizpůsobenou potřebám 21. století. Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení kompetencí žáků a zvýšení motivace učitelů, dále ke zvýšení kvality výuky přírodovědných a jazykových předmětů a zvýšení zájmu žáků o tyto obory. Realizací projektu se zkvalitní výuka Přírodovědy, Chemie, Fyziky a jazykových předmětů, kde dochází k půlení hodin (práce pouze s polovinou žáků). Škola bude uzpůsobená pro hendikepované žáky, bude vytvořeno pracoviště pro školního psychologa/speciální pedagoga a zajistí se konektivita školy.

Projekt „Jazyková dílna a učebna přírodních věd“ je navázán na Specifický cíl 2.4 IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Cílem SC 2.4 je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností definovaných v Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.

termín dokončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Evropské peníze do škol (EUPŠ)

V letech 2010 – 2013 plní naše škola projekt z výzvy Evropské peníze do škol, v rámci kterého vybavila budovu technikou (interaktivní tabule) a umožnila učitelům vytváření elektronických materiálů hodné 21. století. Celková výše finanční podpory byla 1 369 000 Kč.

Naše škola zpracovala v rámci šablony III/2 digitální učební materiály pro následující ročníky, předměty a tematické okruhy – viz databáze jednotlivých předmětů.

 

Soubor
Anglický jazyk
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Matematika
Prvouka
Přírodopis
Přírodověda
Vlastivěda
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Výtvarná výchova
Zeměpis

V případě zájmu o konkrétní DUM se můžete obrátit na jeho autora přes kontaktní e-mail skola(zavináč)zstgm.svitavy.cz

Inspirace a podpora

registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021039

Od 1. 7. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 676.481,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Školní asistent  personální podpora ZŠ
 • Klub pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve výuce
 • Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ

Vzájemným učením – cool pedagog 21. století

Ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové se podařilo získat podporu ve výši 427 589 Kč v projektu „Vzájemným učením – cool pedagog 21. století.“

Finance budou využity na školení zaměstnanců v informačních technologiích s důrazem na nová média a na vznik notebookové učebny. Projekt realizován od října 2014 do září 2015.

Název projektu: Vzájemným učením – cool pedagog 21. století
Zkrácený název: Cool pedagog
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0007
Název příjemce: Univerzita Hradec Králové

Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2

Nečerpáme pouze projekty, které nutné pro nás, ale podporujeme i celou společnost účastí na projektech podporující reedukaci a získání praxe. Jako jediná škola v ČR jsme úspěšně realizovali tento projekt, díky kterému dojde k dalšímu materiálnímu zlepšování podmínek ve školní družině.

OP VK – Výzva č. 56

Tento grant pomohl získat peníze na následující podporovaná témata.

 • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
 • Zahraniční jazykový kurz pro učitele
 • Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
 • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Výše podpory pro Základní školu Svitavy, T. G. Masaryka 27 je 960 000 Kč. Délka trvání projektu červenec – prosinec 2015.
Název projektu: Šablony ZŠ Svitavy
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1496  

OP VK – Výzva č. 57

Jde o grant, který podporuje polytechnickou výchovu na naší škole. Finanční dotace ve výši 204 112 Kč je určena k vypracování studie potřeb v oblasti polytechnického vdělávání, k realizaci řemeslných dílen a k technickému doplnění vybavení místnosti, která slouží pro výuku předmětu Člověk a svět práce.
Délka trvání: září – prosinec 2015


Název projektu: Dílny ZŠ TGM Svitavy
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1420

INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PARDUBICKÉM KRAJI

Cílem projektu je vytvoření a rozvoj podmínek pro inkluzivní přístup ke vzdělávání ve 12ti základních školách hlavního vzdělávácího proudu. 
Díky tomuto projektu jsou financovány supervize, kroužky, doučování a hlavně vzdělávání. Díky ní proběhne školení Čtením a psaním ke krtitckému myšlení v rozsahu 64 hodin pro 15 pedagogických pracovníků.
Název projektu: Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji
Registrační číslo:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000198
Výše podpory (pro CCV a parnerské školy):  30 722 717,18 Kč 

Detail projektu zde.

Moderní formy výuky ZŠ, T. G. Masaryka 27 Svitavy

reg. číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005074


Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Od 1. 7. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Z finančních prostředků čerpáme na podporu školního psychologa, školního speciálního pedagoga a na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. 

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století.

reg. číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008278

Projekt reaguje na aktuální potřebu participace formálních a neformálních vzdělávacích institucí v podpoře kompetenčního vzdělávání a celoživotního učení. Obsahovým rámcem projektu je rozvoj informační gramotnosti žáků ZŠ, středoškoláků a vzdělavatelů, neboť zvládat mnohostrannou interakci s informacemi je nezbytnou podmínkou života každého jedince ve znalostní společnosti. Institucemi participujícími na edukačních programech informačního vzdělávání jsou školy a veřejné knihovny.

Centrum kolegiální podpory

Projekt vzniklý ze spolupráce s Ligou lidských práv a zapsaným ústavem Charlie Karlín. Jeho cílem je rozvoj sociální gramotnosti formou feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. Při škole funguje centrum kolegiální podpory, které pomáhá, vzdělává a inspiruje lektory metody FIE ve Svitavách a v okolí.
http://charliekarlin.cz/projekty/sofie

Podpora digitálních kompetencí

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012305 
Projekt umožňuje rozvoj digitálních kompetencí pedagogů naší školy. Podpora se vztahuje jak na vzdělávání a e-learning, tak na podporu technického vybavení a zázemí naší školy.

Podpora společného vzdělávání ZŠ TGM Svitavy

registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014665
 
Od 1. 7. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.


Z finančních prostředků v celkové výši 1.341.340,- Kč hradíme tyto aktivity:
– Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 hodin/64 týdnů
– Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
– Projektový den ve škole (ZŠ)
– Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
– Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (ZŠ)
– Projektový den v ŠD
– Speciální pedagog – personální podpora ŠD
– Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

Profesní rozvoj

registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005060

Od 1. 7. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Více zde

Inspirace a podpora

registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021039

Od 1. 7. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 676.481,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Školní asistent  personální podpora ZŠ

– Klub pro žáky ZŠ

– Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

– Projektový den ve výuce

– Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ

Národní plán obnovy

Projekt je určen na vybavení žáků digitálními technologiemi pro jejich rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí a na rozvoj digitálních kompetencí učitelů prostřednictvím Národního plánu obnovy.

 

Vzniklé ze spolupráce institucí

 

Projekt ZŠ TGM a MŠ ČSA Svitavy

Cílem projektu je využít zdroje a vybavení, které obě školy mají a rozšířit možnosti vzdělávacího a výchovného působení na žáky. Žáci MŠ poznávají nové techniky (práce s interaktivní tabulí či výukovými počítačovými programy), využívají prostor (tělocvična, školní družina) a poznávají svět školy (návštěva v 1. třídě a v družině). Žáci ZŠ prezentují výsledky své práce (hudební vystoupení, společné finále recitační soutěže), aktivně podporují vzdělávání (Tvořivá dílna, výukové programy se čtvrťáky) anebo pomáhají (Mikuláš ve školce, Projekt 1 den pomoci).

Oboustranně jde o kroky kupředu, které umožňují Vašim dětem poznávat svět kolem sebe.

 

Volný čas

Projekt ZŠ TGM a SVČ Tramtáryje Svitavy

Záměrem tohoto projektu je zpřístupnění a využití prostor školy i po vyučování. Škola vytvoří optimální podmínky pro realizaci zájmových útvarů realizovaných SVČ Tramtáryje. SVČ zrealizuje vybrané a dětmi žádané kroužky a bude je po celý rok realizovat.

Žáci získají další možnosti trávení volného času v prostorách, které jsou jim známé a bezpečné. Kroužky budou otevřeny všem žákům svitavských škol.

V pilotním roce půjde o využití tělocvičny (capoeira, street dance, sebeobrana aj.), využití kuchyňky jako přívětivého prostoru pro výtvarné činnosti a využití gymnastického sálu (gymnastika, tanec, karate).

Součástí tohoto projektu je i spolupráce na konkrétních kurzech a výcvicích. Jde o Adaptační kurz pro 6. třídu, který obsahuje větší množství herních aktivit zaměřených na kooperaci a poznávání. dále půjde o Kurz Co dělat při nenadálých situacích určený pro 4. třídu.

Kurzy v jednotlivých ročnících

2. a 3. ročník –  Plavecký kurz
4. ročník – Kurz krizové připravenosti
5. ročník – Exkurze Praha a historie
6. ročník – Adaptační kurz, Den pro zdraví
7. – 9. ročník – Divadelní abonentní cyklus
7. ročník – Lyžařský kurz
8. ročník – Exkurze Praha a kultura
9. ročník – Exkurze Osvětim a projekt po stopách holocaustu